Moodle

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

รายวิชาที่มีอยู่

  • ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมาย ประโยชน์คุณค่าสื่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา การแสวงหา การออกแบบ การสร้าง การพัฒนา การใช้การเก็บรักษา การประเมิน การปรับปรุงสื่อและนวัตกรรม การนำวัสดุท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ทางการศึกษา
  • ศึกษาทฤษฎีและ หลักการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูและหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา เพื่อวางแผน และนำแผนไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยการสังเกต สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับธรรมนูญและหลักสูตรสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของบุคลากร
    สิ่งอำนวยความสะดวกและความสัมพันธ์กับชุมชนมี ส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนและทดลองนำหลักสูตรไปใช้บันทึก ตรวจสอบ สังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มและเสนอผลการปฏิบัติงานและการรวบรวมประสบการณ์ เป็นรายบุคคลในลักษณะที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและหลักสูตรเพื่อสรุปปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษา (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อนคือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 )
  • ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ภาษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนองานทางวิชาการ
  • ศึกษาความหมาย ความสำคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูจรรยาบรรณวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู คุณลักษณะของครู วิสัยทัศน์และคุณธรรมในการประกอบอาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสร้างความศรัทธาและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาครูและวิชาชีพครู การส่งเสริมศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูเพื่อพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ

  • ศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ ระดับการศึกษาตัวชี้วัดและระบบการประเมิน ระบบการประกันคุณภาพแบบ QA ISO และ TQM การประยุกต์หลักการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การจัดทำรายงานประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่และการนำผลการประเมินไปพัฒนาการศึกษา

1
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 วันนี้ Thursday, 31 July 31